Handbok i Lagerstyrning

I den här handboken skriven av Stig-Arne Mattsson presenteras ett stort antal metoder och tillvägagångssätt för att åstadkomma effektiv lagerstyrning. Den bygger på teorier som finns publicerade i fackböcker och forsknings-rapporter från hela värden och som i olika sammanhang tillämpats i praktiken. Handboken kan därför sägas utgöra något av best practice vad gäller sätt att styra materialflöden i försörjningskedjor. Handboken var tidigare publicerad under Mattssons egna hemsida – lagerstyrningsakademin.se under titeln ”Handbok i materialstyrning”.

Handboken består av över 200 fristående avsnitt som vart och ett tar upp ett specifikt problem eller område, exempelvis hur man bestämmer ordersärkostnader, beräknar säkerhetslager eller prognostiserar efterfrågan. Varje avsnitt kan fritt laddas ner i form av en PDF-fil.

Stig-Arne Mattsson har mer än 30 års erfarenhet av produktion, logistik, IT och verksamhetsutveckling inom industrin från svenska och internationella företag. Han har varit VD för ett managementkonsultföretag inom området och ansvarig för applikationsutveckling inom ett globalt ledande IT-företag.

Parallellt med sitt arbete i industrin har han under senare år varit adjungerad professor i Supply chain management vid Linnéuniversitetet, där han numera också är utnämnd till hedersdoktor, och Lunds universitet samt varit forskare vid Chalmers tekniska högskola.

Stig-Arne är certifierad produktionslogistiker (CFPIM) av den amerikanska organisationen APICS och certifierad logistiker av den europeiska organisationen ELA.

Han har skrivit ett antal fackböcker och ett flertal artiklar som publicerats i internationellt erkända facktidskrifter inom området.

Stig-Arne har varit ordförande i Logistikföreningen Plan och styrelseledamot i European Logistics Association, ELA.